Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KARPACZU

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Biblioteka udostępnia zbiory oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.
§ 2

 1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne, z zastrzeżeniem opłat pobieranych za wyszczególnione poniżej czynności:
  • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych

§ 3

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w:
  • wypożyczalni -na zewnątrz
  • czytelni – na miejscu z wyjątkami ujętymi w regulaminie.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do wyznaczonych książek i czasopism bieżących.
  § 4
  Osoby korzystające z Biblioteki zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do uwag i wskazówek pracowników placówki.

II. Warunki korzystania ze zbiorów. Ochrona danych osobowych
§ 5

 1. W celu uzyskania możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki należy:
 2. okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL i wypełnić kartę zapisu oraz zobowiązać się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Za niepełnoletniego czytelnika Biblioteki odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest legitymacja szkolna, bądź dowód osobisty rodzica
 3. Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

§ 6

 1. Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem
  § 7
 2. Podanie danych osobowych określonych w zobowiązaniu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania w bibliotece.
 3. Podanie numeru PESEL lub jego odpowiednika w przypadku cudzoziemców jest warunkiem koniecznym zarejestrowania Czytelnika.
 4. Dane zbieranie są w celu umożliwienia rejestracji wypożyczeń, kontaktowania się z czytelnikami w sprawach dotyczących korzystania ze zbiorów oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.
 5. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.

III. Odpowiedzialność za korzystanie ze zbiorów bibliotecznych
§ 9

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zabezpieczenia ich przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i zabrudzeniem oraz zniszczeniem.
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi dostrzeżone uszkodzenia, gdyż ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieujawnione uszkodzenia, a stwierdzone przy ich zwrocie.
  § 10
 3. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych.
 4. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić identyczne lub inne wskazane materiały,
  • zapłacić kwotę odszkodowania, którego wysokość ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej przedmiotowego egzemplarza,
  • ponieść w razie potrzeby koszty naprawy.

IV. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych
§ 11

 1. Czytelnicy mają wolny dostęp do całości lub wyznaczonej części zbiorów zgromadzonych w Wypożyczalni, Bibliotece.
 2. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu rejestracji wypożyczenia.
 3. Książki znajdujące się w Magazynie dostarczane są niezwłocznie w miarę możliwości bibliotekarzy.
  § 12
 4. Czytelnik może wypożyczyć książki na okres 30dni.
 5. Prośba o przedłużenie może być zgłoszona osobiście, przez Internet (jednokrotnie) lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki.
 6. Czytelnik ma obowiązek pamiętania o terminach zwrotu wypożyczeń.
  § 13
  W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo wypożyczyć materiały biblioteczne na okres krótszy niż określony w Regulaminie,
  jak również zastrzega sobie prawo żądania zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem regulaminowych terminów.
  § 14
  Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  • upomnienie pisemne lub telefoniczne.

V. Udostępnianie materiałów bibliotecznych w Czytelniach
§ 15

 1. Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca bibliotekarzowi materiały, a bibliotekarz sprawdza ich stan.

§ 16
Wynoszenie z Czytelni materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza jest zabronione.

§ 17

 1. Czytelnia prowadzi wypożyczenia zbiorów multimedialnych.
 2. Korzystanie z multimediów jest bezpłatne i przysługuje każdemu użytkownikowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 3 płyt CD lub DVD
 4. Czytelnik korzystający ze zbiorów multimedialnych powinien je odtwarzać na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie do tego przeznaczonym.

VI. Kopiowanie zbiorów
§ 18

 1. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik musi uzyskać zgodę bibliotekarza.
 2. Materiały biblioteczne mogą być kopiowane wyłącznie na terenie Biblioteki.
 3. Fotografowanie dokumentów możliwe jest po uzyskaniu zgody bibliotekarza. VIII. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych
  § 19
  Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.

§ 20

 1. Przed przystąpieniem do pracy na komputerze, użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej, oraz okazać bibliotekarzowi dowód tożsamości/ legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy celem sprawdzenia danych osobowych w celu zapisania
 2. Bibliotekarz wskazuje czytelnikowi miejsce przy stanowisku komputerowym.
 3. Stanowisko komputerowe udostępnia się na czas nieprzekraczający godziny, z możliwością przedłużenia, jeżeli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp.

§ 21
Wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.
§ 22
Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
§ 23
Stanowisko komputerowe może być wykorzystane tylko do:

• przeglądania zasobów sieci Internet,
• korzystania z oprogramowania biurowego,

§ 24
Użytkownikowi nie wolno:
• korzystać z własnych nośników elektronicznych (przenośne pamięci) bez zgody bibliotekarza,
• zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera,
• korzystać z oprogramowania zainstalowanego na dysku komputera, bez zgody bibliotekarza,
• kopiować na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie,
• uruchamiać i przeglądać stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc, obraźliwych i niezgodnych z prawem i dobrym obyczajem,
• wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
§ 25

 1. Bibliotekarz ma prawo monitorowania czynności użytkownika podczas pracy przy komputerze jeżeli uzna, że użytkownik nie przestrzega zasad.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad korzystania z Internetu i multimediów przez użytkownika bibliotekarz ma prawo przerwać jego pracę i pozbawić go możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego.
 3. Decyzje w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

§ 26
Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
§ 27
Po zakończeniu pracy przy komputerze czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia sprzętu komputerowego w konfiguracji zastanej, w tym do usunięcia zapisanych przez siebie danych.

IX. Przepisy porządkowe
§ 28

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 2. Czytelnicy których zachowanie będzie wskazywało na stan nadużycia alkoholu będą usuwani z terenu Biblioteki.
  § 29
 3. Na terenie Biblioteki obowiązuje cisza, zakaz spożywania napojów i posiłków poza wyznaczonymi miejscami oraz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.
 4. Telefony komórkowe wnoszone do Czytelni powinny być wyciszone.
  § 30
 5. Korzystający z Biblioteki na zasadzie wolnego dostępu do zbiorów zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie, torby, plecaki, parasolki itp. w wyznaczonym miejscu, tj. w szafkach samoobsługowych lub na wieszakach znajdujących się przy wejściu do biblioteki.
 6. Za pozostawione w szafkach lub na wieszakach przedmioty wartościowe Biblioteka nie odpowiada.

X. Postanowienia końcowe
§ 31

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z usług świadczonych w Bibliotece.
 2. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
  § 32
 3. Czytelnicy, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, w wyniku czego doprowadzają do powstania po stronie Biblioteki szkody, są zobowiązani do jej naprawienia.

§ 33

 1. Rozstrzyganie problemów szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.